Entries by Hernández & Vicente

Com incapacitar a un familiar

Desgraciadament ens podem trobar amb la situació que algun dels nostres familiars, sobretot persones d’avançada edat i, a causa de malalties mentals degeneratives, hagin vist les seves capacitats psicofísiques minvades, amb la qual cosa no són capaces d’administrar-se per si soles. Més enllà del problema personal davant el que ens trobem, que comporta gran angoixa […]

Dret a indemnització en cas de ser atropellat pel teu propi cotxe

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha determinat recentment el dret d’un ciutadà portuguès a obtenir indemnització per haver estat atropellat pel seu propi vehicle. En aquest sentit, el TUE ha considerat il·legal la normativa lusitana sobre l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil perquè no cobria la indemnització a un vianant víctima d’un […]

Les assegurances de vida

Les assegurances de vida són aquell tipus d’assegurança on l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima estipulada, a satisfer al beneficiari un capital convingut en cas de mort o supervivència de l’assegurat. En aquest tipus d’assegurances és convenient diferenciar l’Assegurat, que és qui de la seva vida depèn el pagament del capital; al Prenedor, que […]

La Legítima a Catalunya

Quan una persona es disposa a realitzar el seu testament, en el qual determina la destinació del seu patrimoni, ha de tenir present que la llei l’obliga a reservar una part de la seva herència per a uns determinats destinataris, els quals legalment anomenarem legitimaris. Aquesta part de l’herència que la llei obliga a reservar, […]

El desnonament per necessitat

Davant un contracte de lloguer pot ser que el propietari vulgui recuperar la possessió del seu habitatge per necessitat pròpia o d’algun familiar fins al primer grau de consanguinitat o el seu cònjuge. Aquesta possibilitat està recollida en l’art. 9.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans, que des del 6 de juny de 2013, estableix que […]

El complement per maternitat

El complement per maternitat és un increment aplicable a les pensions contributives de viduïtat, jubilació o incapacitat permanent al qual poden optar les dones que hagin tingut dos o mes fills naturals o adoptats al llarg de la seva vida i es pot sol·licitar per les pensiones reconegudes a partir de l’1 de gener de […]