1

Reclamacions a companyies aèries

Les incidències en els viatges aeris estan a l’ordre del dia i cada vegada més són els casos on, abans de pujar a l’avió i embarcar, s’anuncia que el vol ha estat cancel·lat o sofreix algun tipus de retard. Depenent de la companyia el problema pot ser de major o menor consideració i els perjudicis del passatger poden arribar a ser importants.

La majoria de reclamacions solen ser pels següents motius: retards, cancel·lacions, overbooking o extraviament o deterioració de l’equipatge. El passatger ha de saber que està emparat pel Reglament 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarqui, cancel·lació o gran retard del vol.

Així doncs, en cas de retards, per exemple, el passatger tindrà dret a reclamar compensació econòmica quan el vol porta de retard més de 3 hores. Es quantifica 250 euros per un viatge de curta distància, 400 euros per mitja distància i 600 euros per a tots els vols de llarga distància.
En el cas de les cancel·lacions, es poden arribar a demanar compensacions dels 250 als 600 euros, a més del reemborsament del vol cancel·lat i les despeses que s’hagin pogut generar.

En cas de donar-se la situació de overbooking, l’aerolínia haurà d’oferir-los diferents opcions: reemborsament del cost del bitllet, trasllat a la destinació final al més aviat possible, xecs de viatge, seient en primera classe, etc.

Finalment, per al cas que estiguem davant un extraviament o deterioració de l’equipatge, es pot reclamar fins a 1.300 euros per dany, retards o incidents amb les maletes.

Totes les aerolínies ofereixen un canal d’Atenció al Client on es pot gestionar la reclamació, si bé és recomanable contactar amb un professional expert en reclamacions.

2

Formar part d’una taula electoral. Idees importants.

L’anomenament dels integrants és competència de l’Ajuntament i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic, utilitzant un procediment aleatori o mecanisme a l’atzar entre persones censades d’edat compresa entre 18 i 70 anys.

La taula la presideixen el president i dues vocals, que s’encarregaran al final de la votació de fer el recompte. El president, en finalitzar la jornada, ha d’anar al Jutjat a presentar els vots.
Important destacar que existeix un manual molt útil enviat al domicili on es resolen dubtes o problemes.

Important. Els membres de la taula tenen una sèrie de drets tals com percebre una dieta o remuneració en diners compresa entre 50 i 70 euros; també tindran dret a reduir la seva jornada laboral de cinc hores l’endemà i estaran protegits pel sistema de la Seguretat Social enfront de les situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les Eleccions.
Ser membre de la taula és un deure i no pots quedar exonerat tret que compleixis amb alguna causa que ho impedeixi o ho justifiquis degudament.
Impediments serien, per exemple, ser discapacitat, pensionista amb incapacitat permanent absoluta i/o gran invalidesa, tenir una baixa mèdica considerable, estar embarassada de més de sis mesos o estar a la presó.

Com a causes justificades podem nomenar patir alguna lesió, dolència o malaltia, previsió d’intervenció quirúrgica o realització de prova mèdica rellevant; pertinença a confessions religioses que impliquin una incompatibilitat amb formar part de la taula, canvi de residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma o la cura de certs familiars.
En cas de no voler formar part de la taula es tenen set dies des de la designació per justificar els teus motius i posteriorment, en el termini de 5 dies, la Junta Electoral resoldrà.
En cas de no presentar-se sense al·legar impediment o excusa es pot incórrer en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

3

Límits a la reducció de jornada per a cura de menors

Les persones que tenen al seu càrrec un fill o un familiar poden optar a una reducció de la seva jornada laboral per cuidar-lo.

La reducció de jornada per cura de fills és una mesura de conciliació de la vida laboral i familiar reconegut en l’Estatut dels Treballadors (Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors).

La reducció de jornada per cura de fills la poden sol·licitar els qui per raons de guarda legal tinguin a la seva cura directa un fill menor de dotze anys, un fill amb discapacitat que no treballi i aquelles persones que tinguin al seu càrrec un familiar que per alguna causa d’accident no pugui valer-se per si mateixa o hagi de cuidar a un menor per càncer o patologia greu.

La durada màxima, com a norma general, és fins que el fill o filla compleixi els dotze anys, encara que si és per malalties greus que requereixin hospitalització, la durada màxima és fins que el menor faci els divuit anys. En la resta de casos no hi ha un límit màxim.

La reducció de la jornada laboral podrà ser des d’un vuitè fins a un màxim de la meitat i en reduir-se la jornada també es veurà reduït el salari proporcionalment.

Per sol·licitar la reducció es requereix un preavís de quinze dies al treball, tret que el conveni disposi d’un altre termini, i ha d’indicar-se la data en la qual iniciarà i acabarà el permís. Es recomana fer la sol·licitud per escrit.

Un dubte important és, en cas d’acomiadament, amb quin salari es calcula la indemnització. En aquests casos s’ha de calcular amb el salari com si no tingués la reducció de jornada, sempre que no s’hagi superat el temps màxim de reducció.

Indicar que en cas d’acomiadament mentre s’està gaudint d’una reducció de jornada l’acomiadament serà improcedent i haurà de ser declarat nul.

4

La pensió d’aliments a favor dels fills menors

Quan es dóna una situació de ruptura matrimonial i hi ha fills menors implicats hem de tenir en compte l’interès superior del menor, que inclou el dret d’aquest a rebre una pensió d’aliments per part del progenitor.

Els aliments es regulen a l’article 237-1 i següents del Codi Civil de Catalunya i s’entén que són aliments tot allò indispensable per mantenir l’habitatge, el menjar, el vestit, l’assistència mèdica i les despeses de formació del menor.

L’obligat a pagar aquests aliments és, generalment, el progenitor que no ostenti la guàrdia i custòdia i ha de reclamar-los la persona que representi legalment al menor, que normalment serà el progenitor que sí la ostenti.

El dret a aliments neix en el moment que es necessiten i, encara que de forma general no es puguin demanar els aliments anteriors a la reclamació judicial, sí es permet fer-ho en el cas dels menors si la reclamació no es va poder fer degut a una causa imputable a la persona obligada.

El pagament es farà en diners i la quantia es determinarà en proporció tenint en compte les necessitats del menor i les possibilitats de la persona obligada a donar-los.

Els aliments podran modificar-se si canvien les circumstàncies del menor i també poden extingir-se per diverses causes entre les que es poden citar la mort de l’alimentat o de l’obligat, l’absència de rendes de l’obligat per poder pagar els aliments o la millora de les condicions de vida de l’alimentat, de forma que no sigui necessari rebre’ls.

Processed with VSCO with a6 preset

La modificació de mesures definitives en la separació i divorci

En els casos de separació i divorci els cònjuges acorden una sèrie de mesures que versen sobre aspectes com la relació dels cònjuges amb els fills comuns, l’ús de l’habitatge familiar, la pensió d’aliments a favor dels fills, la pensió compensatòria, si cap, a favor de l’un altre cònjuge, entre altres mesures.

Quan el jutge les acorda aquestes mesures passen a ser definitives, per la qual cosa no podran modificar-se. Malgrat això, es preveu la possibilitat de modificar aquestes mesures definitives si s’alteren substancialment les circumstàncies econòmiques o personals que van portar a adoptar-les.

Segons la jurisprudència, els requisits perquè es pugui arribar a acordar la modificació són, a grans trets, els següents: 1-Existir un canvi substancial de les circumstàncies inicials, per la qual cosa un lleuger canvi no bastarà per sol·licitar la modificació; 2-El canvi ha de donar-se per fets posteriors a la sentència on es van acordar les mesures; 3- L’alteració de les circumstàncies ha de tenir caràcter permanent en el temps i 4-El canvi ha de venir donat per un esdeveniment aliè a la voluntat de la persona que sol·licita la modificació.

Si es compleixen aquests requisits l’interessat haurà d’interposar demanda acreditant el canvi de circumstàncies i indicant en què consistirà la modificació.

Una vegada interposada la demanda els tribunals intentaran que les parts arribin a un acord de forma amistosa. De no ser possible, el jutge haurà de decidir si escau o no la modificació i, si arribés a estimar-la, donarà el vistiplau a les mesures noves que tindran efecte sobre les mesures anteriors des del moment que es dicti la sentència.

Processed with VSCO with a6 preset

El procediment extrajudicial per reclamar la devolució dels imports cobrats per les clàusules sòl

En primer lloc, cal saber si el teu contracte està afectat o no per una clàusula sòl, fet que molta gent ignora i una vegada ho sapiguem amb tota seguretat el següent pas serà obrir la via extrajudicial, mitjançant una reclamació al banc invocant la sentència de 21 de desembre de 2016 del TJUE.

L’entitat estudiarà la sol·licitud i haurà de respondre amb un càlcul de la quantitat a retornar, incloent interessos o, exposar les raons per les quals no procedeix la devolució.

Després d’això, el consumidor ha de manifestar si està d’acord amb el que ha dit el banc i en cas que la sol·licitud sigui desestimada podrà: a) Reclamar al servei del defensor del client, en cas que l’entitat estigui adherida a aquest servei; b) Reclamar al Banc d’Espanya, que s’encarregarà d’emetre un informe no vinculant per a l’entitat; c) Reclamar via judicial.

El consumidor pot decidir anar a la via judicial directament, però si a qualsevol moment vol negociar amb el banc per via amistosa podrà fer-ho. En aquest cas la reclamació judicial quedarà paralitzada fins que finalitzi l’amistosa.

Durant aquest últim any hi ha hagut un al·luvió de reclamacions, sobretot per via extrajudicial. Sorprèn trobar comportament de tot tipus per part de les entitats bancàries, però una de les crítiques principals fetes pels consumidors és que hi ha bancs que deixen “la càrrega de la prova a l’afectat”, tenint ell que justificar per què creu tenir dret a recuperar els diners pel qual se li ha cobrat.

Com a consells pràctics, en cas que això passi, sempre és recomanable acudir a un professional expert en la matèria. Indicar que el tràmit extrajudicial és totalment gratuït i que fins i tot és possible iniciar la reclamació encara que la hipoteca ja estigui completament pagada, ja que el termini de prescripció és de 15 anys.

Processed with VSCO with a6 preset

Despeses derivades de la reclamació judicial per a suprimir la clàusula sòl

Atenció afectats per les clàusules sòl!

Com recordaran, el 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que les entitats de crèdit haurien de retornar íntegrament els diners cobrats per l’aplicació d’aquestes clàusules en les hipoteques.

Les clàusules sòl (també anomenades clàusules límit) es portaven aplicant aproximadament des de 2009 en els contractes de préstec hipotecari i consistien, bàsicament, en què independentment de com estigués l’Euribor, l’hipotecat havia de satisfer un mínim d’interès del qual no es podia baixar.

Si bé moltes reclamacions judicials per aquest concepte ja estaven iniciades, la sentència del TJUE va ser el tret de sortida a buscar un marc de reclamació extrajudicial, que és el que es ve aplicant des de llavors.

Doncs bé, el passat mes de juliol el Tribunal Suprem va dictar una sentència per la qual establia que l’obligat a pagar aquests costos és el banc per a aquells casos en els quals el procediment de reclamació s’hagi iniciat abans del 21 de desembre de 2016. Aquesta sentència es basa en la protecció al consumidor, ja que si, malgrat guanyar el judici, ha de pagar els costos d’un judici, es produiria un efecte dissuasiu per reclamar al banc i molts afectats ni reclamarien.

No obstant això, aquesta sentència no és aplicable a les demandes interposades des de gener 2017 ja que ara mateix no es pot demandar directament al banc, sinó que primer cal passar per un procediment extrajudicial, que explicarem en article a part.

Processed with VSCO with a6 preset

Importància de l’atestat policial davant d’un accident de trànsit

Malauradament els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia i depenent de la tipologia d’accident és molt habitual que intervingui la policia, per tal de confeccionar un informe o atestat on es deixarà constància dels fets ocorreguts i dels vehicles i persones implicades, així com els testimonis existents.

Així doncs, si patim un accident de trànsit i hi ha discrepàncies amb el contrari, es nega a col·laborar omplint el full d’accidents o, fins i tot, es dona a la fuga, és de vital importància contactar amb la policia. L’atestat esdevé un instrument oficial avalat per les autoritats i, a l’hora, serveix com a denúncia judicial. El més interessant és que sol definir, en la seva versió dels fets ocorreguts, qui ha estat el vehicle culpable de l’accident.

Saber qui ha estat el causant de l’accident serà fonamental per tal de dirigir la reclamació a l’asseguradora culpable i, en aquest punt, la paraula de la policia té moltíssim pes i sol ser respectada per les companyies.

Hem de dir que la versió de l’atestat no és infal·lible ni indiscutible en el 100% dels casos. La policia també pot cometre errades o no tenir en compte alguns aspectes. Per tant, es pot rebatre l’atestat amb un informe d’un pèrit tècnic especialitzat en accidents.

D’ençà que la policia recopila totes les dades, és habitual que trigui unes setmanes en confeccionar l’atestat. No serà fins llavors quan es podrà sol·licitar i un cop tinguem clar qui ha estat el responsable es podrà dirigir la reclamació contra la seva companyia d’assegurances.

L’atestat es pot demanar pel qualsevol dels implicats, ja siguin perjudicats, conductors, ocupants, testimonis, companyies d’assegurances, entre d’altres, tot i que es recomana esperar a que ho demanin les companyies, ja que ho solen fer, així et pots arribar a estalviar les taxes, que solen ser d’entre 40-60 euros.

Com a informació, cal dir a que a la província de Barcelona li correspon als Mossos d’Esquadra confeccionar els atestats d’aquells accidents ocorreguts en vies interurbanes. Per als accidents ocorreguts a les vies urbanes intervindrà la policia local del municipi en concret on hagi tingut lloc l’accident.

Processed with VSCO with a6 preset

3 d’octubre de 2017. Badalona en vaga

Arran de la jornada del 1-O i en resposta als greus enfrontaments que es van viure a molts punts de Catalunya, s’ha pres la decisió de convocar una vaga general pel dimarts 3 d’octubre de 2017.

La convocatòria està dirigida a tothom, tant a membres de la patronal, empresaris, sindicats, treballadors autònoms, entitats, institucions i sobretot als treballadors i, en general, tots els ciutadans de Catalunya.

És per aquest motiu que volem adreçar-nos a tots els badalonins, en especial als treballadors, per informar-los dels drets que els emparen i fer cinc cèntims del que implica fer vaga.

El dret de vaga és un dret previst a l’article 28.2 de la Constitució i al 4.1.e) de l’Estatut dels Treballadors, per tant el treballador és lliure d’adherir-se o no en qualsevol moment i cap treballador pot ser forçat a fer-la en contra de la seva voluntat.

En cas d’adherir-se, l’empresa no pot utilitzar aquest motiu per acomiadar el treballador ja que la seva absència no es computa com a falta d’assistència. S’entén que mentre duri la vaga el contracte del treballador queda suspès. Això té repercussió en el salari del treballador, ja que l’empresari no està obligat a pagar-li durant el temps que estigui fent vaga.

Malgrat tot, mentre duri la vaga el treballador segueix d’alta a la Seguretat Social, però de manera especial, per tant no cotitzarà.

L’empresari no pot substituir els vaguistes per altres treballadors externs contractats per a tal fi, encara que pot cobrir les seves funcions amb treballadors que ja estiguin d’alta a l’empresa i que pertanyin a la mateixa categoria o grup professional.

Pel que fa als piquets, cal recordar que la llei permet que facin funcions informatives o persuasives, però en cap cas ús d’amenaces o coaccions, cosa que podria constituir un delicte.

Des d’aquest despatx volem fer una crida a tots els badalonins per tal que, prenguin la decisió que prenguin, ho facin de forma responsable i respectant als altres.

Per qualsevol dubte que pugui sorgir restem a la vostra disposició.

 

Processed with VSCO with a6 preset

Les excedències laborals i, especialment, l’excedència per cura de familiars

Les situacions d’excedència són aquelles on el contracte laboral d’un assalariat queda suspès a petició del mateix treballador.

Existeixen dues grans classes de situacions d’excedència. D’una banda la forçosa, on el treballador la demana per haver estat triat per exercir un càrrec públic o realitzar funcions sindicals i, d’altra banda, l’excedència voluntària que pot ser sol·licitada per qualsevol treballador amb una antiguitat mínima d’un any.

La gran diferència entre ambdues és que en la forçosa es reserva directament el lloc de treball per quan el treballador torni, mentre que en la voluntària l’única cosa que es reserva és un dret preferent a tornar a entrar en l’empresa quan hi hagi un lloc vacant.

Al marge d’aquestes dues modalitats existeix l’excedència per cura de familiar que sol demanar-se per cuidar a fills menors de tres anys o bé per cuidar familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

En el primer cas l’excedència podrà tenir una durada màxima de tres anys, sigui el fill natural o adoptat. En el segon suposat es requereix que el familiar no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi cap activitat retribuïda i l’excedència podrà durar dos anys com a màxim.

Cal recordar que aquesta excedència computa a l’efecte d’antiguitat i durant el primer any el treballador tindrà dret a reservar el seu lloc de treball. Durant el 2º i 3r any la reserva serà per a un lloc de treball del mateix grup o categoria professional. I en cap cas pot el treballador ser acomiadat per sol·licitar i gaudir l’excedència, sent considerat l’acomiadament nul per vulneració de drets fonamentals.