El dret dels pacients a ser informats

Malauradament les negligències mèdiques estan a l’ordre del dia i són molts els pacients que les pateixen. Per això és fonamental saber quins són els drets que existeixen com a pacient, sobretot aquells relatius a ser informats correctament. El dret d’informació va relacionat al deure d’informació que té el personal sanitari respecte els pacients. S’ha d’informar en tot moment del diagnòstic de la malaltia, així com les seves conseqüències, possible tractament i els riscos que se’n deriven, per tal que el pacient pugui triar lliurement sotmetre’s o no al tractament en qüestió. Tan important és aquest dret que la jurisprudència el considera no només un formalisme legal, sinó una expressió del respecte a la dignitat i llibertat de la persona reconeguts per la Constitució. Per això cal transmetre la informació de manera comprensible, adequada al pacient i al seu nivell de comprensió. Abans de prendre qualsevol decisió mèdica relativa a un pacient cal que hi hagi consentiment informat. No és preceptiu que sigui sempre per escrit i la jurisprudència permet establir-lo verbalment. Ara bé, en casos d’intervencions quirúrgiques i tractaments terapèutics importants, que suposin un risc notori pel pacient, s’exigeix que sigui per escrit. Només hi ha tres excepcions a l’exigència del consentiment informat: a) que hi hagi una renúncia expressa del pacient a ser informat; b) que la no intervenció suposi un risc per a la salut pública; c) que s’hagi d’actuar ràpidament per un risc immediat i greu per la integritat del pacient. Un cop s’hagi donat el consentiment el pacient té dret a revocar-lo en qualsevol moment i cal recordar que, en cas d’incompliment d’aquest dret per part del metge o el personal sanitari, el perjudicat podrà interposar una demanda de responsabilitat civil.