He de liquidar els impostos si em toca la Loteria?

Com cada any en aquestes dates molts ciutadans somien amb la possibilitat de ser premiats en els sortejos de la Loteria Nacional, sobretot en aquells celebrats el dia 22 de desembre (Loteria de Nadal) i el dia 6 de gener (Dia del Niño).

Altres es plantegen la qüestió per excel·lència de si Hisenda s’emportarà la majoria del premi i, enfront aquesta inquietud, hem d’indicar que fins a l’any 2013 teníem un dels més beneficiosos règims fiscals en el que es refereix a aquest tipus de premi.

Però a partir de l’1 de gener de 2013 la cosa va canviar i des d’aleshores estan sotmesos a l’impost sobre la Renta de no Residents mitjançant un gravamen especial dels premis de la Loteria i apostes organitzades per la Societat Estatal de Loteries i apostes de l’Estat i pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, així com els sortejos organitzats per la Creu Roja Espanyola i els jocs autoritzats per l’ONCE.

No obstant això, aquells premis d’import integrat sigui igual o inferior a 2.500 euros estaran exempts de tributació. En el cas de ser superiors, només es tributarà per la part que excedeixi dit import, aplicant un 20% de retenció. Per exemple un premi de 3.000 euros, si tributària només per 500 euros per el que l’estat es quedaria amb 100 euros.

La retenció s’aplica per l’Estat de manera automàtica, de manera que es cobra el premi tenint ja pagat l’impost, el que evita que es pugui produir algun tipus de frau fiscal.

Finalment, com a qüestions pràctiques, indicar que aquests premis no s’inclouen en la basa imposable de l’IRPF i que tampoc afecten l’hora d’establir els mínims per accedir a ajudes públiques o beques.