Contractació d’un familiar

No existeix cap impediment legal per a la contractació d’un familiar, ara bé, en funció de la relació familiar entre tots dos familiars es podrà contractar mitjançant una relació laboral o mitjançant una relació mercantil. En aquest sentit, l’article 7.2 de la Llei General de Seguretat Social estableix que no tindran consideració de treballadors per compte d’altri, excepte prova en cas contrari, els familiars de fins a segon grau. Així doncs, un familiar directe ha de ser contractat com a autònom col·laborador mitjançant una relació mercantil. Aquest tipus de contractació es deu al fet que com a familiar es corre el mateix risc, ja que els fruits de l’empresa es destinen a un benefici comú, la comunitat familiar. Cal assenyalar que els fills menors de 30 anys que convisquin al domicili familiar són considerats una excepció, doncs l’empresari està obligat a contractar-los com a treballadors per compte d’altri.
El familiar autònom col·laborador, per poder treballar haurà de donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i abonar la quantia corresponent a la seva bonificació. A més, no gaudirà del benefici més important de l’afiliat a la Seguretat Social, la prestació per desocupació.
Malgrat l’exposat anteriorment, existeix la possibilitat de fer un contracte laboral a un familiar si aquest demostra que no existeixen els requisits per incloure-ho dins del règim de treballadors autònoms. L’aspecte principal que s’ha de provar és la no dependència amb el domicili familiar.
Quan es pretengui donar d’alta al treballador s’acompanyarà una declaració de l’empresari i del familiar en la qual es farà constar la inexistència de dependència amb l’entorn familiar, que podrà ser denegada per la Inspecció de Treball, i obligar així a l’empresari a contractar mitjançant una relació mercantil.
A manera de conclusió, la contractació d’un familiar com a autònom no sempre és la solució més adequada, doncs implica una sèrie de conseqüències que poden conduir al conflicte dins del mateix domicili.