El procediment extrajudicial per reclamar la devolució dels imports cobrats per les clàusules sòl

En primer lloc, cal saber si el teu contracte està afectat o no per una clàusula sòl, fet que molta gent ignora i una vegada ho sapiguem amb tota seguretat el següent pas serà obrir la via extrajudicial, mitjançant una reclamació al banc invocant la sentència de 21 de desembre de 2016 del TJUE.

L’entitat estudiarà la sol·licitud i haurà de respondre amb un càlcul de la quantitat a retornar, incloent interessos o, exposar les raons per les quals no procedeix la devolució.

Després d’això, el consumidor ha de manifestar si està d’acord amb el que ha dit el banc i en cas que la sol·licitud sigui desestimada podrà: a) Reclamar al servei del defensor del client, en cas que l’entitat estigui adherida a aquest servei; b) Reclamar al Banc d’Espanya, que s’encarregarà d’emetre un informe no vinculant per a l’entitat; c) Reclamar via judicial.

El consumidor pot decidir anar a la via judicial directament, però si a qualsevol moment vol negociar amb el banc per via amistosa podrà fer-ho. En aquest cas la reclamació judicial quedarà paralitzada fins que finalitzi l’amistosa.

Durant aquest últim any hi ha hagut un al·luvió de reclamacions, sobretot per via extrajudicial. Sorprèn trobar comportament de tot tipus per part de les entitats bancàries, però una de les crítiques principals fetes pels consumidors és que hi ha bancs que deixen “la càrrega de la prova a l’afectat”, tenint ell que justificar per què creu tenir dret a recuperar els diners pel qual se li ha cobrat.

Com a consells pràctics, en cas que això passi, sempre és recomanable acudir a un professional expert en la matèria. Indicar que el tràmit extrajudicial és totalment gratuït i que fins i tot és possible iniciar la reclamació encara que la hipoteca ja estigui completament pagada, ja que el termini de prescripció és de 15 anys.