La modificació de mesures definitives en la separació i divorci

En els casos de separació i divorci els cònjuges acorden una sèrie de mesures que versen sobre aspectes com la relació dels cònjuges amb els fills comuns, l’ús de l’habitatge familiar, la pensió d’aliments a favor dels fills, la pensió compensatòria, si cap, a favor de l’un altre cònjuge, entre altres mesures.

Quan el jutge les acorda aquestes mesures passen a ser definitives, per la qual cosa no podran modificar-se. Malgrat això, es preveu la possibilitat de modificar aquestes mesures definitives si s’alteren substancialment les circumstàncies econòmiques o personals que van portar a adoptar-les.

Segons la jurisprudència, els requisits perquè es pugui arribar a acordar la modificació són, a grans trets, els següents: 1-Existir un canvi substancial de les circumstàncies inicials, per la qual cosa un lleuger canvi no bastarà per sol·licitar la modificació; 2-El canvi ha de donar-se per fets posteriors a la sentència on es van acordar les mesures; 3- L’alteració de les circumstàncies ha de tenir caràcter permanent en el temps i 4-El canvi ha de venir donat per un esdeveniment aliè a la voluntat de la persona que sol·licita la modificació.

Si es compleixen aquests requisits l’interessat haurà d’interposar demanda acreditant el canvi de circumstàncies i indicant en què consistirà la modificació.

Una vegada interposada la demanda els tribunals intentaran que les parts arribin a un acord de forma amistosa. De no ser possible, el jutge haurà de decidir si escau o no la modificació i, si arribés a estimar-la, donarà el vistiplau a les mesures noves que tindran efecte sobre les mesures anteriors des del moment que es dicti la sentència.