La pensió d’aliments a favor dels fills menors

Quan es dóna una situació de ruptura matrimonial i hi ha fills menors implicats hem de tenir en compte l’interès superior del menor, que inclou el dret d’aquest a rebre una pensió d’aliments per part del progenitor.

Els aliments es regulen a l’article 237-1 i següents del Codi Civil de Catalunya i s’entén que són aliments tot allò indispensable per mantenir l’habitatge, el menjar, el vestit, l’assistència mèdica i les despeses de formació del menor.

L’obligat a pagar aquests aliments és, generalment, el progenitor que no ostenti la guàrdia i custòdia i ha de reclamar-los la persona que representi legalment al menor, que normalment serà el progenitor que sí la ostenti.

El dret a aliments neix en el moment que es necessiten i, encara que de forma general no es puguin demanar els aliments anteriors a la reclamació judicial, sí es permet fer-ho en el cas dels menors si la reclamació no es va poder fer degut a una causa imputable a la persona obligada.

El pagament es farà en diners i la quantia es determinarà en proporció tenint en compte les necessitats del menor i les possibilitats de la persona obligada a donar-los.

Els aliments podran modificar-se si canvien les circumstàncies del menor i també poden extingir-se per diverses causes entre les que es poden citar la mort de l’alimentat o de l’obligat, l’absència de rendes de l’obligat per poder pagar els aliments o la millora de les condicions de vida de l’alimentat, de forma que no sigui necessari rebre’ls.