Límits a la reducció de jornada per a cura de menors

Les persones que tenen al seu càrrec un fill o un familiar poden optar a una reducció de la seva jornada laboral per cuidar-lo.

La reducció de jornada per cura de fills és una mesura de conciliació de la vida laboral i familiar reconegut en l’Estatut dels Treballadors (Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors).

La reducció de jornada per cura de fills la poden sol·licitar els qui per raons de guarda legal tinguin a la seva cura directa un fill menor de dotze anys, un fill amb discapacitat que no treballi i aquelles persones que tinguin al seu càrrec un familiar que per alguna causa d’accident no pugui valer-se per si mateixa o hagi de cuidar a un menor per càncer o patologia greu.

La durada màxima, com a norma general, és fins que el fill o filla compleixi els dotze anys, encara que si és per malalties greus que requereixin hospitalització, la durada màxima és fins que el menor faci els divuit anys. En la resta de casos no hi ha un límit màxim.

La reducció de la jornada laboral podrà ser des d’un vuitè fins a un màxim de la meitat i en reduir-se la jornada també es veurà reduït el salari proporcionalment.

Per sol·licitar la reducció es requereix un preavís de quinze dies al treball, tret que el conveni disposi d’un altre termini, i ha d’indicar-se la data en la qual iniciarà i acabarà el permís. Es recomana fer la sol·licitud per escrit.

Un dubte important és, en cas d’acomiadament, amb quin salari es calcula la indemnització. En aquests casos s’ha de calcular amb el salari com si no tingués la reducció de jornada, sempre que no s’hagi superat el temps màxim de reducció.

Indicar que en cas d’acomiadament mentre s’està gaudint d’una reducció de jornada l’acomiadament serà improcedent i haurà de ser declarat nul.