Els registres als treballadors de l’empresa

En moltes empreses – sobretot en comerços- és habitual registrar als treballadors al finalitzar la seva jornada laboral, per verificar que no s’ha comès cap sostracció.

 

Ens trobem davant un conflicte entre el dret de la inviolabilitat del treballador (emparat pel dret de la intimitat personal del art.18 de la Constitució) i el dret a la propietat de l’empresari. En aquest sentit, el art.18 de l’Estatut dels Treballadors permet el registre per part de l’empresa només quan sigui necessari per protegir el patrimoni empresarial i el de la resta dels treballadors.

 

El registre s’ha de realitzar única i exclusivament quan resulti idoni, necessari i proporcional per asconseguir l’obejciu d’evitar sostraccions i per garantitzar el respecte a la intimitat s’ha de fer dins del centre i en hores de treball i davant la presència del treballador afectat.

 

En puritat, ha de practicar-se davant d’un representant legal dels treballadors o, en absència del mateix, d’un altre treballador de l’empresa, amb la finalitat de comptar amb un testimoni imparcial i objectiu.

 

Un altre aspecte important és saber fins on es pot arribar a dur a terme el registre, materialment parlant. L’Estatut dels Treballadors indica que només podran realitzar-se registres sobre la persona del treballador, en les seves taquilles i efectes particualrs com bosses o motxilles.

 

Cal recordar les conseqüències de la il·licitut del registre ja que si no es compleixen totes les garanties estariem davant un cas de violació flagrant de la dignitat del treballador, on la conseqüència seria la declaració de nul·litat de les actuacions de l’empresa, així com el dret del treballador a reclamar una indemnització per danys i perjudicis.