Com tramitar una herència

Malauradament la majoria de persones han hagut de passar el dolorós tràngol de la mort d’un familiar i haver de tramitar la seva herència.

Tot i que és una situació feixuga i gens agradable, volem oferir unes nocions bàsiques de les passes a seguir.

En primer lloc, cal obtenir el Certificat de Defunció Original, que s’expedirà pel Registre Civil del lloc on ha tingut lloc la defunció. L’obtenció d’aquest certificat és gratuït.

Després, un cop hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la data de la mort, s’haurà de demanar a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia el Certificat d’Últimes Voluntats i el Certificat de d’Assegurances de cobertura de defunció. El primer serveix per saber si el difunt va atorgar testament (així tindrem constància dels hereus) i el segon per saber si va fer alguna assegurança de vida.

El següent que cal fer és obtenir una còpia original del testament anant a la notaria on es va fer.

Amb tots els documents anteriors (certificat defunció, últimes voluntats, assegurances de vida i testament) unit a un inventari que cal fer amb tots els béns del difunt (assegurances, comptes al seu nom, accions, béns immobles, entre d’altres) els hereus poden anar a una Notaria de confiança per fer l’Escriptura d’Acceptació d’Herència.

Un cop comptem amb l’Escriptura s’haurà de liquidar l’impost de successions. Important destacar que pel cas dels béns immobles cal dur l’Escriptura al Registre de la Propietat i liquidar la plusvàlua municipal.

ATENCIÓ: el termini per liquidar l’impost de successions i les plusvàlues són 6 mesos a comptar des de la data de defunció.

Al següent article comentarem les passes a seguir en cas que la persona difunta no hagi atorgat testament.