Formar part d’una taula electoral. Idees importants.

L’anomenament dels integrants és competència de l’Ajuntament i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic, utilitzant un procediment aleatori o mecanisme a l’atzar entre persones censades d’edat compresa entre 18 i 70 anys.

La taula la presideixen el president i dues vocals, que s’encarregaran al final de la votació de fer el recompte. El president, en finalitzar la jornada, ha d’anar al Jutjat a presentar els vots.
Important destacar que existeix un manual molt útil enviat al domicili on es resolen dubtes o problemes.

Important. Els membres de la taula tenen una sèrie de drets tals com percebre una dieta o remuneració en diners compresa entre 50 i 70 euros; també tindran dret a reduir la seva jornada laboral de cinc hores l’endemà i estaran protegits pel sistema de la Seguretat Social enfront de les situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les Eleccions.
Ser membre de la taula és un deure i no pots quedar exonerat tret que compleixis amb alguna causa que ho impedeixi o ho justifiquis degudament.
Impediments serien, per exemple, ser discapacitat, pensionista amb incapacitat permanent absoluta i/o gran invalidesa, tenir una baixa mèdica considerable, estar embarassada de més de sis mesos o estar a la presó.

Com a causes justificades podem nomenar patir alguna lesió, dolència o malaltia, previsió d’intervenció quirúrgica o realització de prova mèdica rellevant; pertinença a confessions religioses que impliquin una incompatibilitat amb formar part de la taula, canvi de residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma o la cura de certs familiars.
En cas de no voler formar part de la taula es tenen set dies des de la designació per justificar els teus motius i posteriorment, en el termini de 5 dies, la Junta Electoral resoldrà.
En cas de no presentar-se sense al·legar impediment o excusa es pot incórrer en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.