Impost de Circulació. Baixa i altres consells pràctics.

L’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) és un tribut de caràcter municipal que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques i l’han de pagar els propietaris dels vehicles donat d’alta al municipi corresponent.

Quan donem de baixa el nostre vehicle, ja sigui per voluntat pròpia, perquè no ha passat la ITV o perquè ha patit un accident i ha resultat sinistre, entre altres circumstàncies, cal donar de baixa l’IVTM, sempre i quan es faci abans que finalitzi l’any en curs.

Caldrà dirigir-se a les oficines del nostre Ajuntament i omplir un imprès sol·licitant la baixa, adjuntant el justificant de baixa de la DGT i el certificat de destrucció del vehicle.

Ara bé, imaginem que donem de baixa el vehicle després d’haver pagat l’impost. En aquest cas es pot sol·licitar la devolució de la part proporcional.

La quota de l’IVTM es prorrateja per trimestres naturals en funció dels que falten per vèncer. Això vol dir que, si per exemple, hem pagat a l’Ajuntament un any complet i donem de baixa el vehicle a l’abril, es podrà demanar la devolució de l’impost que no s’ha gaudit durant el tercer i quart trimestre.

Com a consells pràctics cal recordar que en els casos de transferència del vehicle no hi ha dret a la devolució i que es pot sol·licitar l’exempció de l’IVTM en casos de vehicles per a discapacitats i aquells destinats a tasques agrícoles.

És interessant saber que, tal com preveu l’article 95.6 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’atorga facultat als Ajuntaments per tal que puguin establir una bonificació de fins al 100% per als vehicles que tinguin una  antiguitat superior a 25 anys.3