El Tribunal Constitucional, partidari de reformar l’impost sobre la plusvàlua municipal.

La majoria de béns immobles de naturalesa urbana es revaloritzen any rere any de manera constant. Així, des que s’adquireix un immoble per qualsevol títol fins que es transmet de nou, s’entén que haurà augmentat el seu valor.

Aquí entra en joc l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua. Aquest impost grava l’obtenció d’un increment de valor experimentat pel terreny que es dóna quan es transmet la seva propietat per qualsevol títol (herència, compravenda, permuta, donació, entre d’altres).

Per exemple, si es va adquirir un pis fa 10 anys per 80.000 euros i ara es transmet per 120.000 euros, hi ha un augment o plusvàlua de 40.000 euros i sobre aquest import cal tributar.

La plusvàlua pot arribar a pujar molt i ha generat una gran enrenou a causa de nombrosos casos on el valor de transmissió és igual o inferior al valor pel qual es va adquirir, un fet freqüent durant els últims anys, arran de la crisi. Això provoca que l’obligat tributari no només transmeti la seva propietat per menys valor del que la va adquirir, sinó que a més ha de fer front a l’impost.

Recentment el Tribunal Constitucional ha resolt una qüestió d’una plusvàlua de l’Ajuntament d’Irun, on s’ha considerat nul·la l’aplicació de l’impost perquè en transmetre’s l’immoble el valor del terreny era inferior. Segons el Tribunal, “no hi ha justificació raonable que s’hagi de pagar l’impost en aquests casos”.

Degut a què l’impost és de caràcter municipal, aquest corrent jurisprudencial no serà aplicable immediatament, si bé suposa un una bafarada d’aire fresc per a moltes persones que es vegin immerses en aquesta situació.