L’acomiadament dels treballadors de la llar. Desistiment i indemnització.

La relació laboral que s’estableix entre una família i un treballador de la llar té unes característiques especials i implica un nivell de confiança molt important. És per això que quan la família decideix prescindir del treballador cal seguir unes regles especials.

Els treballadors de la llar en situació regular tenen els mateixos drets que la resta de treballadors, tot i que amb algunes especialitats. Per exemple no poden ser acomiadats per causes de força major, acomiadaments col·lectius (ERE) o acomiadament objectiu.

Una de les formes especials d’acomiadament dels treballadors de la llar és el desistiment, situació que succeeix quan es trenca la relació únicament per voluntat de la part ocupadora, sense necessitat d’al·legar causa.

Tant si vostè és treballador o part ocupadora, cal saber les peculiaritats d’aquest desistiment, per tal que es faci com marca la llei.

El desistiment ha de ser sempre per escrit mitjançant un model de carta de desistiment on ha de figurar de forma clara la voluntat de finalitzar la relació.

Cal complir amb un preavís entre el moment en que s’entrega la carta i el moment de finalització de la relació. Aquest període serà de 20 dies si la relació ha durat més d’un any i de 7 dies si la relació ha durat menys. En cas de no donar preavís, s’haurà de pagar al treballador el salari corresponent als dies anteriorment descrits.

També és obligatori entregar al treballador una indemnització de 12 dies per any treballat per aquells contractes subscrits després de l’1 de gener de 2012 i 7 dies per aquells subscrits anteriorment.