Què passa si se’ns oblida segellar l’atur?

És obligatori segellar la demanda d’ocupació en l’INEM periòdicament i, en cas de no fer-ho, es poden derivar conseqüències negatives i sancions per al demandant d’ocupació.

Des d’aquí volem oferir a aquelles persones que es vegin en aquesta situació alguns consells pràctics per presentar al·legacions i el que han de fer en cas que se’ls imposi una sanció:

En cas de sanció, el més habitual és rebre una notificació per escrit un advertiment.  I aquestes sancions solen ser: un mes sense cobrar la prestació en cas d’oblit per primera vegada; tres mesos sense cobrar la prestació si és la segona vegada que se’ns oblida segellar i sis mesos sense cobrar si és el tercer oblit. A la quarta es perd tot el dret.

La nostra recomanació abans de res és presentar-se al més aviat possible en una oficina per reactivar la demanda d’ocupació.

En segon lloc, es poden presentar al·legacions. Si bé estan molt limitades i només se solen admetre les següents:

  • a) Malaltia soferta el dia en què s’hauria d’haver segellat. S’exigeix aportar certificat de baixa mèdica expedit pel metge de capçalera;
  • b) Haver acudit a un procés de selecció de personal o formació. Se sol·licitarà aportar certificat segellat i signat per l’entitat;
  • c) Absència deguda al compliment d’un deure públic com per exemple formar part d’un jurat.

Aquests motius només serveixen per justificar l’oblit en un dia concret, però no quan s’ha perllongat més temps.

L’escrit d’al·legacions es pot presentar a l’oficina d’ocupació en un termini de 15 dies hàbils, des de l’endemà a la notificació de la sanció.

Si, finalment, es resol desestimant les al·legacions, només queda l’opció d’acudir al Jutjat social.