Ordenança reguladora del procediment d’habitatges buits de Badalona

El dret a l’habitatge és un dels drets humans recollits en l’art. 25 de la Declaració Universal de Drets Humans, així com en l’art. 47 de la Constitució Espanyola.
A nivell Local, el Pla Local d’Habitatge de Badalona, de 2010, també parla del dret d’habitatge i precisament l’objectiu d’aquest pla és planificar i programar polítiques municipals en matèria d’habitatge per cobrir les necessitats dels ciutadans.
Aquestes necessitats, sobrevingudes principalment com a conseqüència de la crisi, unit a la gran quantitat de pisos buits on majorment el titular és una entitat de crèdit, impliquen una solució per part de l’Ajuntament i és per això que en 2016 es va ordenar iniciar un expedient per aprovar una ordenança municipal que regulés el procediment a seguir davant els habitatges buits a Badalona.
El principal objectiu d’aquesta ordenança serà detectar els habitatges desocupats durant més de dos anys sense causa justificada per incorporar-les al mercat de lloguer. Òbviament no tots els pisos en aquestes circumstàncies es consideraran com a tals i hi haurà excepcions com aquells de treballadors desplaçats per motius de treball, canvis de domicili per a situacions de dependència, etc.
Actualment hi ha al voltant d’1.300 € pisos buits a Badalona que pertanyen a grans forquilles, per tant, pisos que no estan complint el que determina la llei en el sentit que tot habitatge ha de complir una funció social.
L’ordenança, que es troba en tràmits per sortir a la llum, constarà d’un títol preliminar, tres títols i dues disposicions finals on s’explicarà la forma de detectar i inspeccionar els pisos desocupats; com incoar un expedient per declarar-ho desocupat permanentment i estableix quines mesures per fomentar l’ocupació es donaran en cada cas.