Les seqüeles per perjudici estètic en els accidents de trànsit

Davant un accident de circulació és possible que se sofreixin ferides o abrasions de major o menor gravetat que, fins i tot havent-se curat i estabilitzat, hagin generat una cicatriu o marca visible en el cos.

Aquesta seqüela física, que en principi té caràcter permanent, es considera per perjudici estètic ja que suposa un empitjorament en la imatge de la persona en quedar el seu físic alterat, alguna cosa susceptible de ser percebut pels altres i, fins i tot, arribar a produir rebuig visual. Per tant, ha d’indemnitzar-se a l’afectat.

A l’hora de valorar el perjudici estètic el Nuevo Baremo de Tráfico, aplicat per a accidents que hagin tingut lloc a partir de 2016, determina que cal atendre a uns factors de valoració com, per exemple, el grau de visibilitat que té la seqüela, l’atracció a la mirada dels altres, la reacció emotiva que provoca i la possibilitat que alteri les relacions interpersonals del perjudicat.

El barem assigna sis categories de perjudici que, ordenades de menor a major, serien: lleuger, moderat, mitjà, important, molt important i importantíssim. A manera d’exemple, un perjudici lleuger podria ser una cicatriu per abrasió situada en el genoll, mentre que en la categoria d’importantíssim trobaríem grans cremades o alteracions de la morfologia facial o corporal.

Segons la llei, a l’hora de veure la gravetat de la seqüela, no s’hauria de tenir en compte l’edat o el sexe, encara que en la pràctica s’acaba ponderant i aprofundint en el grau d’afectació que tingui la seqüela en cada persona determinada. A manera d’exemple, no suposa el mateix una cicatriu en el front per a un ancià que per a una persona jove que treballi de cara al públic.