El complement per maternitat

El complement per maternitat és un increment aplicable a les pensions contributives de viduïtat, jubilació o incapacitat permanent al qual poden optar les dones que hagin tingut dos o mes fills naturals o adoptats al llarg de la seva vida i es pot sol·licitar per les pensiones reconegudes a partir de l’1 de gener de 2016.

És una mena de reconeixement per l’aportació demogràfica que han realitzat les mares treballadores i també pretén corregir la diferència econòmica existent entre homes i dones. En cas d’haver tingut dos fills correspon un increment del 5%; en cas d’haver tingut tres correspon un 10% i en cas de quatre o més fills s’aplicarà un 15%.

És important determinar que la llei no diferencia entre si són fills naturals o adoptats, només s’exigeix que el naixement o adopció s’hagi produït abans del fet causant que origina la pensió. És a dir, abans de jubilar-se, abans de quedar-se vídua (en el cas de la pensió de viduïtat) o abans del moment en que no pugui treballar degut a una invalidesa (en el cas d’una pensió d’incapacitat).

Cal conèixer algunes especialitats com, per exemple, que en els casos de jubilació anticipada per voluntat de la treballadora no es pot sol·licitar el complement. En canvi, si la jubilació anticipada ve donada per causa aliena a la seva voluntat, com per exemple en cas d’acomiadament, si es pot. A la jubilació parcial no es reconeixerà el complement, però quan es passi a la jubilació plena sí es podrà sol·licitar.

Aquest complement ha tingut una bona rebuda però també ha sofert crítiques pel fet de deixar fora del seu àmbit a moltes dones que, tot i tenir dos o més fills, ja van tramitar la seva pensió abans de l’1 de gener de 2016.