Atenció llogaters i propietaris sobre l’impost del lloguer!

Molta Atenció!

Si vostè té la intenció de llogar un habitatge ha de tenir en compte que haurà de fer front al pagament de l’ITP (Impost sobre Transmissió Patrimonial).

Aquesta normativa, vigent des de principis de 2014, és encara desconeguda per molts propietaris y llogaters i des d’aquí volem fer un recordatori per evitar problemes.

Cal recordar que els arrendaments de locals, naus o oficines estan subjectes a l’IVA i no tributen per ITP. En canvi, arrendar un habitatge està exempt d’IVA però tributa per ITP i s’ha de tenir en compte tant pel propietari com pel llogater.

El pagament va a càrrec del llogater, però el propietari cal que presti molta atenció, ja que si el seu llogater no liquida l’impost i esdevé insolvent, la Generalitat pot reclamar-li a ell per responsabilitat subsidiària.

El pagament s’ha de fer en el termini màxim d’un mes des de la data de celebració del contracte, mitjançant autoliquidació en el model oficial 600.

Tot i així, l’impost no és gaire alt. La base imposable és la renda a pagar durant tota la durada del contracte i, en cas d’utilitzar-lo de forma permanent, la durada mínima és de tres anys. Si hi ha pròrroga, haurà de tornar a liquidar. I a la base imposable s’aplica un tipus fix que va començar pel 0,3 % al 2014 però ara ja s’aplica el 0,5 %.

Un exemple pràctic:  Contracte d’arrendament d’habitatge per tres anys, amb una renta mensual de 600 euros. Base imposable: 21.600 €. Tipus 0,5 %. Quantia de l’impost: 108 €.

Si vostè té qualsevol dubte sobre aquesta normativa o si està en una situació on és propietari o llogater, li recomanem que contacti amb un professional especialitzat en la gestió de lloguers.