Els contractes d’obra i servei

Un contracte d’obra i servei és aquell que ha d’ésser destinat, segons l’Estatut dels Treballadors, per a la realització d’una obra o servei determinats, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa i on la seva execució, tot i ser limitada en el temps, sigui en principi de durada incerta.

És a dir, ha d’estar destinat a cobrir una tasca diferenciada de les que realitza l’empresa generalment, com per exemple, la realització d’una campanya per promoure un nou producte que l’empresa ha començat a comercialitzar. A vegades els convenis col·lectius son els que determinen les tasques amb autonomia i substantivitat pròpia de cada sector i que poden ser objecte d’un contracte d’aquest tipus, per la qual cosa, si tenim dubtes de si el nostre lloc de treball s’adequa a aquesta mena de contractes o si, ans al contrari, cal ser regulada per un contracte indefinit (amb una major protecció per al treballador), haurem d’anar al conveni col·lectiu que ens afecta en aquell sector per a determinar-ho.

Aquesta mena de contractes, els quals han de formalitzar-se sempre per escrit i identificar suficientment l’obra o servei per a la que es contracta,  es diferencien dels indefinits perquè la seva durada queda limitada a la realització de l’obra o servei per la qual ha estat contractat el treballador i amb una durada mai superior a 3 anys, llevat de conveni sectorial que ho prorrogui 1 any més. En cas que el treballador mantingui el seu lloc de treball un cop transcorreguts aquest terminis, el seu contracte d’obra i servei passarà a ser un d’indefinit.

A l’hora de la seva extinció, els contractes d’obra i servei tenen fixada una indemnització que oscil·la generalment entre els 8 i els 12 dies de salari per any treballat.