L’acomiadament per absentisme laboral

L’absentisme laboral és tota aquella absència o abandonament del lloc de treball sense causa justificada i implica per part del treballador un incompliment de les condicions establertes en el contracte.
Existeixen tres tipus bàsics d’absentisme. En primer lloc, aquell en el qual el treballador no acudeix al centre de treball justificadament i coneixent-ho l’empresa (permisos legals, malalties amb baixa laboral, accidents de treball, etc.); en segon lloc aquell en el qual el treballador no acudeix al centre de treball mancant d’autorització de l’empresa i, finalment, aquell absentisme en el qual, malgrat acudir al centre de treball, l’empleat dedica una part del temps a tasques que no són les pròpies de l’activitat laboral.
Amb la normativa laboral a la mà, l’absentisme pot arribar a ser una causa d’acomiadament, ja sigui mitjançant un acomiadament disciplinari o mitjançant un acomiadament per causes objectives.
L’acomiadament disciplinari per absentisme considera que hi ha hagut un incompliment greu i culpable del treballador i es considera com a tal les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat al treball.
L’acomiadament per causes objectives a causa de l’absentisme es dóna quan, a causa de l’absència en el treball (encara que sigui una falta justificada) el treballador falti un 20% de la jornada hàbil en dos mesos consecutius. En aquest punt no poden computar-se les absències a causa de vagues legals, exercici d’activitats sindicals, accident de treball, maternitat, vacances, malaltia, entre altres.
Aquesta última modalitat d’acomiadament ha estat reforçada per l’última Reforma Laboral i ha estat objecte de molt debat i la jurisprudència dels Tribunals, discorre en diversos sentits, per la qual cosa cal analitzar cas a cas si un acomiadament d’aquestes característiques podrà considerar-se vàlid o no.